بیوگرافی هنرمند

خانم فداکار ازسال 1378 شروع به.....

 
 

توانایی های هنرمند

نقاشی های رنگ روغن، منبت کاری...

پیام هنرمند به دوست دارارن این حرفه

.....

اهداف هنرمند

اهدافی که در حال حاضر دنبال می کنید

پروژه های در دست اجرا

نقاشی ها و تابلوهایی که هم اکنون روی آنها کار می کنید.....